יחגעכחגחכגחכגדיג
ככחעכחכחכ
כעחכחכחח
כטחחחדטאט
ספרי תורה
תפילין
מזוזות
מגילות 
תוכן תחתון 2